Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+ Ana Eylem 3 Teklif Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi :

Erasmus+ Ana Eylem 3-Eğitim, Öğretim ve Gençlik alanlarında Sivil Toplum İşbirliği Politika Reformu için Destek tekliflerine yeni bir çağrı başlatıldı.

Teklif çağrısı aşağıdaki 2 parti yoluyla finansman sağlamaktadır.

1.Eğitim ve Öğretim alanında Sivil Toplum İşbirliği (1. Parti)

2.Gençlik alanında Sivil Toplum İşbirliği (2. Parti)

Amaç

Çağrının amacı, Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına (ENGOs) ve Avrupa Birliği çapında eğitim ve öğretim veya gençlik alanında aktif olan ve aşağıdaki amaçlara hizmet eden aktif ağlara işletme hibesi olarak tanımlanan yapısal desteği sunmaktır:

-Eğitim, öğretim ve gençlik alanında Avrupa politika gündemi (özellikle Avrupa 2020, Eğitim ve Öğretim 2020 gibi) ve Bologna veya Bruges-Kopenhag süreçleri gibi özel politika gündemlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi konusunda paydaşların farkındalığını arttırmak,

-Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında Avrupa Dönemi çerçevesinde çıkarılan ülkelere özgü tavsiyeler gibi politikaların ve reformların uygulanması için paydaşların bağlılığını ve kamu otoriteleriyle aralarındaki işbirliğini arttırmak,

-Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında paydaşların katılımını arttırmak,

-Politika ve Program eylem ve sonuçlarının ve iyi uygulamaların üyeleri arasında ve ötesinde yaygınlaştırılması konusunda paydaşların katılımını arttırmak.

Kimler Başvurabilir?

-1. Kategori: Eğitim ve öğretim veya gençlik alanlarındaki Avrupa sivil toplum kuruluşları (ENGO)

- 2.Kategori 2: Eğitim ve öğretim veya gençlik alanlarındaki  Avrupa Birliği genelindeki ağlar

Başvuru hakkı kazanabilmek için;

-sivil toplum olmalı

-kar amacı gütmemeli

Bu çağrı kapsamında ne Erasmus+ Ulusal Ajansları ne de ezici bir çoğunlukla Erasmus+Ulusal Ajansları’ndan üyeye sahip (üyelerin 2/3’si veya daha fazlası) kuruluşlar uygun kuruluşlardır.

Başvuru Yapabilecek Ülkeler

Aşağıdaki ülkelerden birinde  kurulmuş tüzel kişiliklerden gelen başvurular uygundur:

-Avrupa Birliği Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere

- Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinden Avrupa Ekonomik Bölgesinde  (EEA) yer alanlar: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç

- Avrupa Birliği Programlarına katılımları için imzalanan çerçeve anlaşmalarında belirtilen genel ilkeler ve genel kayıt ve şartlara uygun olarak katılım öncesi stratejinin oluşturulduğu aday ülkeler : Makedonya and Türkiye

Mevcut teklif çağrısı aşağıdaki konulardan birine başvurmaya olanak sağlar:

-Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları (1. ve 2. Parti)

-Yıllık İşletme Hibeleri (2. Parti-sadece gençlik için) Bu durumda, her kuruluş Çerçeve Ortaklık Anlaşmaları veya Yıllık İşletme Hibeleri için sadece bir başvuru yapabilir.

Çerçeve Ortaklık Anlaşması

Çerçeve Ortaklık Anlaşması, Avrupa düzeyinde uzun sureli işbirliğini kapsar.Bu tür anlaşmalar 3 yıllık ortaklığı resmileştirir.

Çerçeve Ortaklık Anlaşması başvurusu aşağıdaki hususları içermek zorundadır:

- 2015 Yılı hibe miktarını hesaplamak için gerekli olan bilgiyle (bakınız Başvuru Kitapçığı, Bölüm 11.2) birlikte 12 aylık detaylı çalışma programı (yıllık çalışma programı)

- 2015-2017 dönemini kapsayan 3 yıllık eylem planı

3 Yıllık eylem planı; 2015-2017 dönemi için hem genel hem de her yıl bazında hedeflerin, beklenen sonuçların ve aktarımların yanısıra bunların başarılı olmasını garanti etmek için uygulanacak eylemleri kapsayan bir strateji ortaya koymalıdır.

Yıllık çalışma programı, 2015-2017 dönemi için belirlenen eylem planı üzerine kurulmalı ve her 3 bütçeleme yılı düşünüldüğünde belirlenen yıllık işletme hibesinin verilmesine temel oluşturmalıdır. Programın yıllık ve çok yıllı unsurları arasındaki tutarlılık ve birbirini tamamlayıcılık açıkça gösterilmelidir.

Yıllık İşletme Hibesi (sadece 2. Parti gençlik başvuruları için)

Yıllık İşletme Hibesi Avrupa düzeyinde kısa süreli işbirliklerine odaklanmıştır.

Yıllık İşletme Hibesi için başvurular, 2015 yılı için 12 aylık çalışma programı (yıllık çalışma programı)ile birlikte hibe hesaplamak için gerekli bilgileri içermelidir.

Bütçe

2015 yılında mevcut çağrı için ayırılan toplam bütçe (1. Ve Parti) 6.300.000 Euro’dur.

Son Başvuru tarihi: 17 Aralık 2014, 12:00 (öğlen, Brüksel saati).

Çağrı metni: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.382.01.0001.01.ENG