Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Erasmus+ Ana Eylem 3 CVET Çağrısı!

Son Başvuru Tarihi : #

Erasmus+ Ana Eylem-3 altında “Sürekli mesleki eğitim ve öğretim (CVET) için kapsamlı politika çerçeveleri” çağrısı başlatıldı.

Bu çağrının amacı, yüksek kaliteli, uygun ve ulaşılabilir sürekli mesleki eğitim ve öğretim (CVET) sağlanmasını koordine etmek ve kapsamlı ulusal, bölgesel veya yerel beceri stratejilerinin bir parçası olarak ilerideki eğitim fırsatlarında farkedilir bir artış sağlamak için kamu politikalarının gelişimini desteklemektir. Çağrı, çalışanların becerilerinin geliştirilmesi ve işçilerin yeniden yönlendirilmesinin sağlanması (kamu istihdam hizmetlerinin sağlandığı eğitimler gibi) da dahil olmak üzere ulusal otoriteler ve CVET’te yer alan tüm ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirir.

Çağrı, Erasmus+ program ülkelerinde CVET politikalarından sorumlu Ulusal Otoritelere (veya onlar tarafından atanan kurumlara) yöneliktir. Sosyal ortaklar gibi (işveren ve çalışan örgütleri) ulusal, bölgesel veya yerel paydaşların, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcılarının, şahıs şirketlerinin veya aracı kurumların aktif katılımı çağrının kalitesi için önemli bir unsurdur.

Uygun başvuru sahipleri

-Erasmus+ program ülkelerinin her birinde CVET’ten sorumlu Ulusal Otoriteler

Uygun adaylar (koordinatörler) ulusal bir otorite veya ulusal otorite tarafından görevlendirilmiş  mesleki eğitim ve öğretimden (CVET de dahil) sorumlu  ve program ülkesinde bulunan bir kuruluş olmalıdır.

Adayın (koordinatörün) ulusal bir otorite tarafından belirlendiği durumlarda, ulusal otorite başvuruda ya eş-başvuran (tam ortak) ya da uygulamaya katılan ilişkili ortak olmalıdır (no cost basis-maliyet anlamında yetkisi olmayan).

Hibe başvuruları, Erasmus+ programından en az iki farklı ülkeden en az iki  kuruluş tarafından yapılmalıdır.

Gerçek kişiler uygun değildir.

Uygun Ortaklar

- Bakanlıklar veya sosyal ortaklar, şirketler, ticaret odaları, kamu veya özel mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, araştırma merkezleri gibi diğer paydaşlar

Uygun Ülkeler

- 28 Avrupa Birliği üye ülkesi,
- EFTA- EEA ülkeleri:İzlanda, Lihtenştayn, Norveç,
- AB Aday ülkeler: Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ve Türkiye,
- AB potansiyel aday ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan

Neleri Destekler

Hibeler, arzın tutarlılık ve uygunluğunu sağlamak ve yetişkinlerin eğitim politika ve hükümlerine katılımını önemli bir ölçüde artırmak amacıyla ulusal otoritelerin  CVET girişimlerinde politika plan ve uygulama çabalarını destekler.

Projeler; CVET’te fizibilite çalışması, düzenlemelerin gözden geçirilmesi, ve fayda maliyet analizi, diğer ülkelerle işbirliği ve ülkeler arasında iyi ve yenilikçi uygulamaların paylaşımı, eylem planları ve etkili CVET müdahalelerinin dizaynı ve uygulanması için hazırlık çalışmaları, araştırma faaliyetleri, forumlar, konferanslar, seminerler ve farkındalık oluşturma kampanyaları gibi faaliyetleri içerebilir.

Proje süresi 12 ay veya 24 aydır.

Bütçe:

Maksimum AB katkısı bir-yıllık proje için 150.000 Euro ve iki-yıllık proje için 300.000 Euro’dur.

Son Başvuru tarihi: 30 Nisan 2015, 12:00 öğle saati (Brüksel saati)

Daha detaylı bilgi için: http://bit.ly/1AimcKa