Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

AB Yardım Gönüllüleri Girişimi-İnsani Gönüllülerin Dağıtımı için Teklif Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 30.10.2015

Avrupa Komisyonu AB Yardım Gönüllüleri Girişimi altında ilk kez insani gönüllülerin dağıtımı için teklif çağrısını (EACEA/25/2015) yayınladı.

Hedefler:

Afete hazırlıklı olmanın, afet riskini azaltmanın ve yardım, iyileştirme ve kalkınma arasındaki bağlantıyı geliştirmenin bir yolu olarak 3. ülkelerde savunmasız ve afetlerden etkilenmiş toplulukların kapasitelerini ve esnekliğini geliştirmeye yönelik, Birliğin ihtiyaç-temelli insani yardım sağlama kapasitesini güçlendirmeye yardımcı olacak genç ve kıdemli gönüllüleri seçmek, hazırlamak ve dağıtmaktır.
Ayrıca, çağrı gönderici ve ev sahibi kuruluşların AB Yardım gönüllüleri girişimine katılanların veya katılmak isteyenlerin kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.
Bu teklif çağrısı iki grubu kapsamaktadır:

  1. Çıraklık yerleştirmesi ve genç profesyonellerin dağıtımı
  2. Kıdemli profesyonellerin yerleştirilmesi ve/veya kıdemli profesyonellerin gençlerle birlikte dağıtımı

A grubundaki projeler için aday gönüllülerin çıraklık dönemi, ev sahibi kuruluşun yerleştirme için belirlenmesi ve ihtiyaç değerlendirmesinin iyileştirilmesi için kullanılabilir.
B grubundaki projeler için, ev sahibi kuruluşlar yerel topluluklarda, bölgelerde veya ülke genelindeki aktiviteler kapsamında kapasite geliştirme faaliyetlerinin uygulanmasında bir merkez olarak hizmet edebilir. 

Uygun kuruluşlar:

-Bu çağrı kapsamında başvuru yapmak isteyen kuruluşlar (başvuru sahipleri ve ortaklar) ve gönderici veya ev sahibi kuruluş olarak hareket edenler AB Yardım Gönüllüleri girişimi tarafından sertifikalı olmalıdır.
-Başvuruları gönderme son başvuru tarihinden önce sertifika almak üzere başvuru yapan gönderen ve ev sahibi kuruluşların proje teklifleri de uygunluk denetimi ve değerlendirme sürecine dahil edilecektir. Ancak, bu proje tekliflerinin seçimi sertifikasyon sürecinin sonucuna bağlı olacaktır.
- Başvuran ve ortak kuruluşlar bu noktadan itibaren “konsorsiyum” olarak adlandırılacaktır. Konsorsiyum kurarken sertifikası olan ev sahibi ve gönderen kuruluşlar projenin amaç ve hedefleri ile alakalı herhangi bir alanda uzmanlaşmış kuruluşları onların uzmanlıklarından yararlanmak adına ortak olarak dahil edebilirler.
- Gönderen ve ev sahibi kuruluşlar, eylemin amacına ile alakalı alanlarda uzmanlaşmış diğer kuruluşları iştirakçi olarak dahil edebilirler. Tür iştirakçiler projede gerçek bir rol oynamaktadır. Bunların Komisyon ile herhangi bir sözleşme ilişkisi yoktur ve yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamaları zorunlu değildir. Örneğin bu kişiler kar amaçlı özel şirketler olabilirler. İştirakçiler e-formda belirtilmek zorundadır.
Ortakların adına hareket etmek üzere başvuru sahibine yetki vermek için ortaklar, yasal olarak bağlayıcı yükümlülükler altına girmek üzere yetkilendirilmiş kişiler tarafından imzalanmış bir niyet beyanı göndermek zorundadırlar.
- Bir proje, 3 farklı ülkeden en az 3 sertifikalı gönderen kuruluş ve sertifikalı 3 ev sahibi kuruluş içermelidir.

Uygun faaliyetler:

  1. AB Yardım gönüllülerinin seçimi, işe alınması ve hazırlanması
  2. Çırakların yerleştirilmesi
  3. Dağıtım
  4. Kapasite geliştirme ve teknik destek faaliyetleri (çalışma/kapsam ziyaretleri/haritalama ve analiz etme, seminerler/çalıştaylar/konferanslar, iş gölgeleme/iş başı eğitim, personel değişim ziyaretleri/eşleştirme düzenlemeleri, izleme/değerlendirme, kurumsal inceleme/değerlendirmeler, koçluk/mentorluk,  inzivaya çekilme/takım kurma, eğitim kursları/ eğitmen eğitimi, uzaktan eğitim/ webinar/Toplu Açık Online Kurslar (MOOC), danışmanlık, iyi uygulama paylaşımı/akran eğitimi, simulasyon faaliyetleri /cevap değerlendirme
  5. AB Yardım Gönüllülerinin faaliyetlerini desteklemek üzere online gönüllülerin yanı sıra çalışan gönüllülerin katılımını teşvik etme faaliyetleri
  6. AB Yardım Gönüllüleri Girişimi İletişim Planı kurallarını ve asgari gereklilikleri takip eden iletişim faaliyetleri. B grubundaki projeler kapasite geliştirme ve /veya teknik destek içeriğine de sahip olmalıdır. Doğrudan uygun maliyetlerin en az %15’i kapasite geliştirme ve/veya teknik destek faaliyet harcamaları olmalıdır. 

Uygun katılımcılar

Aşağıda özellikleri belirtilen ve 18 yaşından büyük kişiler aday gönüllü olarak başvuru yapabilecek kişilerdir:
- Avrupa Birliği vatandaşları ve
- Bir üye ülkede uzun dönem ikamet eden 3. ülke vatandaşları
Aday gönüllüler: genç uzmanlar, özellikle 5 yıldan az mesleki deneyime sahip ve beş yıldan az insani eylem tecrübesine sahip yeni mezunlar; ve sorumluluk veya uzmanlık pozisyonlarında olan ve 5 yıllık mesleki deneyime sahip kıdemli uzmanlar olabilir
AB Yardım gönüllüleri girişimi ve onun değerlendirilmesi standart eğitimini başarılı bir şekilde geçmiş aday gönüllüler AB Yardım gönüllüleri olmak üzere değerlendirilebilecek ve dağıtım için uygun olacaklardır.
Buna ek olarak, bu aday gönüllülerin bir çıraklık yerleştirmesinin yapılması ve tamamlanması ve başarılı olarak değerlendirilmiş olması gerekmektedir.

Uygun faaliyet alanı ve zamanı

- Dağıtımdan önceki çıraklık yerleştirmesi (sadece genç uzmanlar için) en fazla 6 aylık bir süre için katılım sağlayan AB üye ülkelerden birinde, mümkün olduğu takdirde başvuru sahiplerinin kendi ülkelerinden farklı bir ülkede, gerçekleşmelidir. Genç uzmanların dağıtımı en az 6 ay ile en fazla 18 aylık bir süre için düzenlenebilir. Kıdemli uzmanların dağıtımı en az 1 ay ile en fazla 18 ay aralığında olabilir. AB Yardım gönüllüleri tarafından kapasite geliştirme veya teknik destek doğrudan üstlenildiğinde bunlar kıdemli uzmanlar ve/veya kapasite geliştirme alanında önemli bir geçmişe sahip kişiler olmalıdır.
2015 Yılında üçüncü ülkelerde kapasite geliştirme ve dağıtım için ihtiyaç analiz yöntemi ve çerçevesi kullanılarak öncelikli ülkeler listesi hazırlanmıştır ve buradan erişilebilir.
Kapasite geliştirme ve/veya teknik destek faaliyetleri, yukarıda bahsedilen öncelikli ülkeler listesinde yer aldığı sürece ortak ülkeler dışında bir yerde gerçekleştirilebilir.
-Projeler 1 Nisan 2016 ve 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında bir zamanda başlamalı ve en fazla 24 aylık olmalıdır.

Bütçe:

Bu teklif çağrısı altında projelerin eş finansmanı için tahsis edilecek olan toplam bütçe 8.400.000 Euro’dur.
Bir proje için verilecek en fazla hibe 700.000 Euro’yu geçmeyecektir. 60.000 Euro’nun altındaki hibe istekleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA), 25 teklife hibe vermeyi planlamaktadır.
EACEA, söz konusu hibenin tamamını dağıtmama hakkını saklı tutmaktadır.
Son başvuru tarihi: 30 Ekim 2015, 12:00 (öğlen, Brüksel saati)
Tüm detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eacea-252015-deployment_en