Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu Erasmus + Programı Ana Eylem 3: Politika Reformları Desteği Çağrısı

Son Başvuru Tarihi : 29.02.2016

Bu çağrının amacı Avrupa seviyesinde  uygulanacak  prosedür,  mekanizma ve kalite kriterlerinin test edilmesi olup :

-Uluslararası yeterlilik veya sektörel yeterlilik sistemi veya  Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesi (EQF)  ve EQF ile ilgili Uluslararası Yeterlilik  Ödülleri konularında

-Bütün seviyelerde güven oluşturma ve Avrupa’nın esas yeterlilik sisteminden gelen yeterliliklerin tanınmasına destek olunması ve mevcut ve Uluslararası yeterliliklerin tanınırlığın geliştirilmesine zemin hazırlanması amacıyla  çıkılmıştır.

Mevcut çağrı 3 temaya fon sağlayacaktır:

A Teması: Uluslararası Sektörel Yeterlilik sistemi veya EQF Çerçevesi ve bu konuda ve buna bağlı ödül yeterliliklerini tanımlayan kalite garantisi prensip, mekanizma ve kalite kriterleri ile ilgili konular B Teması: EQF ile ilgili  (bir veya daha fazla) konuda uluslararası yeterlilikler ve bu yeterlilikleri ödüllendirmek için bunları tanımlayan kalite garantisi prensipleri, mekanizmalar ve muhtemel kalite kriterleri. C Teması: ESCO mesleki profillerine bağlı olarak bir ya da daha fazla potansiyel Avrupa ana yeterlilik profilerinin geliştirilmesi, bunların EQF’e bağlanması ve bu yeterliliklerin ödüllendirilmesi için kalite garantisi prensiplerinin, mekanizmaların ve muhtemel kalite kriterlerinin tanımlanması. ESCO’nun tüm versiyonu 2017’ye kadar basılacak olduğu için , başvuran kişi ISCO seviyesinde 4 iş içerisinde bir ya da daha fazla seçim yapmalıdır. İlgili ESCO mesleki profili ilk pilot uygulamadan sonra sağlanacaktır.

 Uygun Başvuru sahipleri:

 • Uluslararası Profesyonel organizasyonlar veya dernekler;

 • Ulusal Profesyonel organizasyonlar veya dernekler;

 • Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ile ilgili devlet ve özel kuruluşlar;

 • Sosyal ortaklar (AB,ulusal ve sektörel)

 • Araştırma Merkezleri

 • Devlet veya özel sektörden Ödül veren kuruluşlar

 • Devlet veya özel sektörden eğitim sağlayıcılar

 • Devlet ve özel sektör  Kalite Garantisi  sağlayan  veya Akreditasyon Kurumları

   Bir kurum A, B, veya C teması olmak üzere  sadece bir başvuru sunabilir.

Uygun Ülkeler

 • Avrupa Birliğine bağlı 28 Üye Ülke

 • Çerçeve anlaşmasında, dernek konsey kararlarında veya benzeri anlaşmalarda  belirtilen genel prensip ve koşullara uyan ülkelerin  birlik programlarına katılımı için  ve Erasmus+ Ulusal Ajans açmaya teşebbüs eden  katılım öncesi stratejiden yararlanan aday ve potansiyel adaylar 

 • EEA anlaşmasına bağlı  ve bu anlaşmanın mevzuatına uygun  EFTA ülkeleri 

 • Birlik programlarına katılabilmeleri için Birlikle anlaşmalarını bitiren Avrupa Komşuluk politikası tarafından kapsam altına alınmış ülkeler, Birlik program katılım koşullarına bağlı olarak ikili anlaşma yapmaya teşebbüs eden ve Erasmus + Ulusal Ajans açmaya teşebbüs eden ülkeler.

Uygun Aktiviteler

Aktiviteler 1 Haziran 2016 ile 1 Ağustos 2016 arasında başlayabilir.   Fonlanacak aktiviteler gözlem masaları, analizler, araştırma, haritalama, anketler, teklif taslakları oluşturulması, ilk sonuçların paydaşlarla test edilmesi, sonuçların onaylanması, (yılda iki kez) komisyona raporlama ve koordine etme aktivitelerini içerebilir.

Tüm aktivitelerin uluslarası bir yapısının ve etkisinin olması gerekir. Kayda değer sonuçlar alınabilmesi için paydaşlardan oluşan geniş bir temsilci grubun  iki ülkeden fazla yerde iştirak etmesi gerekir.

Bütçe

Eylemlerin  eş finansmanı için uygun olan  toplam bütçe 400.000 Avro’dur.

AB’den gelen finansal katkı tüm uygun eylem maliyetinin %75 ini geçemez.

 Tahmini maksimum hibe:

 • A teması altında 180 000 Avro

 • B Teması altında 60 000 Avro

 • C teması altında 80 000 Avro olacaktır.

Ajans çağrı için uygun fonları dağıtma hakkına sahiptir.

Son başvuru: 29 Şubat  2016 at 12 pm, Brüksel Saati.

 

Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/1O5DUSp

 

Program Eurodesk veri tabanına eklenecektir.