Logo

Eurodesk İle Avrupa Fırsatlarını Keşfedin!

Avrupa Komisyonu (EACEA /05/ 2016) Erasmus+Ana Eylem 3: Politika Reformu için Destek- Eğitim ve Gençlik yoluyla Sosyal dahil etme altında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı.

Son Başvuru Tarihi : 30.05.2016#

Çağrı eğitim, gençlik alanındaki projelere destek olacak olup ortak değerler olan özgürlük, anlayış ve eğitim yoluyla 17 Mart 2015 “Paris Beyannamesi” ile vatandaşlığı destekleyen iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

 

Bu teklif altında teslim edilecek başvurular aşağıdaki iki genel hedefe hitap etmelidir:

1.Şiddetli radikalleşmenin önüne geçme ve demokratik değerlerin teşviki, temel haklar, kültürlerarası anlayış ve aktif vatandaşlık;

2. Göçmen geçmişi olanlar da dahil olmak üzere dezavantajlı öğrencileri dahil ederek ırkçılık uygulamaları ile savaşma ve önleme.

 

Ayrıca her bir teklif  aşağıdaki en az bir ve en fazla üç hedefe hitap etmelidir:

-sosyal ve yurttaşlıkla ilgili yeterliklerin elde edilmesinin geliştirilmesi, bilgi, anlayış ve demokratik değerler ile temel hakların teşviki

-Öğrenme ortamında kadın erkek eşitliğini teşvik etme, cinsiyet ayrımcılığıyla savaşma ve cinsiyet bazlı şiddeti önleme;

-Kaliteli ve kapamlı eğitime girişin ve dezavantajlı öğrencilerin  ihtiyaçlarına yönelik eğitimin geliştirilmesi

-Ön yargılarıve kültürlerarası diyaloğu da dahil ederek değişik etnik veya dini geçmişten, inanıştan veya sicilden gelen kişiler arasında ortak anlayışın ve saygının teşviki;

-Eleştirel düşünce, çocuklar, gençler, gençlik çalışanları ve eğitim personeli arasında siber ve medya okuryazarlığının teşviki;

-Kapsayıcı ve demokratik öğrenme ortamlarının yaratılması;

-Öğretmen ve eğitimcilerin sorun çözme ve kültürel çeşitlilik ile uğraşlarında desteklenmesi;

-Hapishanelerde  ve kapalı kurumlarda radikalleşmenin önlenmesi;

-Sosyal ve yurttaşlık alanında gençlerin katılımının desteklenmesi ve dahil etme ile gençlere ulaşabilme uygulamalarının geliştirilmesi;

-Yeni gelmiş göçmenlerin dil öğrenmelerinin kolaylaştırılması;

-Yeni gelmiş göçmenlerin önceki öğrenme deneyimlerinin ve bilgilerinin değerlendirilmesi;

-Yaygın öğrenme etkinliklerinin, gençlik çalışması uygulamalarının ve gönüllülüğün teşvik edilmesi.

Bu çağrı iki gruptan oluşur:

Bölüm 1: Eğitim ve öğretim

Bölüm 2: Gençlik

Başvuranlar bu yukarıdaki bölümlerden birine hitap etmelidirler.

Bu çağrı üç proje dizisine destek verir:

 

Bölüm 1: Uluslararası İşbirliği projeleri(Bölüm 1 ve Bölüm 2)

Böüm 2: Büyükölçekli gönüllülük projeleri (Bölüm 2)

Bölüm 3: Erasmus+ Ulusal Ajansları ile ağ kurma (Bölüm 2)

Başvuranlar yukarıdaki bölümlerden birine hitap etmelidir.

 

Uygun başvuranlar aşağıdaki ülkelerden gelen tüzel kişiliklerdir:

 

 -Avrupa Birliğinin 28 Üye ülkesi,

-EFTA/EEA ülkeleri: İzlanda, Liechtenstein, Norveç

-AB aday ülkeleri: Türkiye, Makedonya

 

 En az ortaklık kompozisyon şartları:

 

Bölüm 1: 4 uygun ülkeyi temsil eden 4 kurum.Eğer networkler projede varlarsa, ortaklık  networke üye olmayan en az 2 kurumu dahil etmelidir.( networkten iki ortak ve networke üye olmayan 2 kurum);

Bölüm 2: 3 uygun ülkeyi temsil eden 3 kurum;

Bölüm 3: 4 ülkeyi temsil eden  Gençlik alanında 4 Erasmus+Ulusal Ajansı

 

Proje Süresi:

 

Etkinlikler 1 ile 31 Aralık 2016 da başlamalıdır.Proje süresi 24 veya 36 aya fikslenmiştir.Hibe anlaşmasında belirtilen son başvuru tarihinden önce istenirse  en fazla 6 ek aya kadar uzatılacaktır. En fazla sure 42 ay olacaktır.

 

Uygun aktiviteler şunları içerir:

 

Bölüm 1- Uluslararası işbirliği projeleri: işbirliği/ortaklık ve değişik sektörlerden gelen (kamu/özel)paydaşları içeren network modelleri, öğrenme uygulamalarının adaptasyonu, araç ve materyaller, müfredat ve kurs tasarımı, konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve politika ve karar alıcılarla toplantılar, değerlendirme, paylaşım  ve iyi uygulama ve öğrenme deneyimlerinin onaylanması, eğitim ve diğer kapasite geliştirme aktiviteleri (örneğin; öğretmen, gençlik çalışanı, yerel otoriteler, hapishane çalışanı gibi) destekleyici yaklaşımlar ve gençlerden gençlere ulaşma uygulamaları, bilgi materyalleri  ile efektif iletişim stratejilerini içeren hedefli bilinç uyandırıcı ve yaygınlaştırma aktiviteleri, Paris Beyannamesine uygun eğitim ve gençlik alanında işlemsel veya politika tavsiyeleri, değerlendirme aktiviteleri.

Bölüm 2- Büyük ölçekli gönüllülük projeleri: 2 ila 12 ay arasında uygun ülkede yaşayan 17-30 yaşları arasındaki gençlerin gönüllülük aktiviteleri, hedefli bilinç uyandırıcı ve yaygınlaştırma aktiviteleri, bilgi materyalleri  ile efektif iletişim stratejileri, konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve  politika ve karar alıcılarla toplantılar,yeni gelen göçmenlerin durumu ile ilgili olarak gönüllülük alanında işlemsel vey politika önerileri, destekleyici metodlar ve dezavantajlı genç insanlara seslenen  değerlendirme aktiviteleri ile onlara ulaşma uygulamaları,

Bölüm 3- Erasmus+Ulusal Ajansları Networkü: Hedefli bilinç uyandırıcı ve yaygınlaştırma aktiviteleri,bilgi materyalleri ile efektif iletişim stratejileri, konferanslar, seminerler, çalıştaylar ve  politika ve karar alıcılarla toplantılar, değerlendirme, paylaşma ve iyi uygulama ve öğrenme deneyimlerinin onaylanması, uygun olan değişik sektörlerden gelen (kamu/özel) paydaşlar ile işbirliği/ortaklık  ve network modelleri,  öğrenme uygulamalarının geliştirilmesi, araç ve materyaller, politika önerileri tanzimi ve iyi uygulama örnekleri, destekleyici yaklaşımlar ve dezavantajlı genç insanlara seslenen ulaşma uygulmaları, gençlik çalışanı ve gönüllüleri içeren kurumlar için eğitim ve diğer kapasite geliştirmek için eğitimler, denenmiş ve test edilmiş iyi uygulamaların yerel, bölgesel ve ulusal  ve Avrupa sistemlerine entegrasyonu , elde edilmiş bilginin test edilmesi için temel gençlik çalışmaları ve gönüllülük aktiviteleri, değerlendirme aktiviteleri.

 

Fonlama için sadece Bölüm 1 ve 3 altındaki ülkelerde yer alan aktiviteler uygun olacaktır.

Fonlama için Bölüm 2  altında sadece AB Üye ülkelerinde yer alan aktiviteler uygun olacakır.

 

Bütçe:

Bu çağrı altında projelerin eş finansmanı için toplam bütçe 13 000 000 Avrodur  ve aşağıdaki alanlara harcanacaktır:

Bölüm 1- Eğitim ve öğretim 10 000 000 Avro

Bölüm 2- Gençlik 3 000 000 Avro

 

AB den gelen finansal katkı toplam uygun proje masraflarının %90 ınını geçemez.

En fazla hibe 500 000 Avro olacaktır.

 

Elektronik başvuruyu göndermeden önce başvuranlar kurumlarını Education, Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal  ına kayıt ettirip  Katılımcı kimlik kodu  (PIC) edinmelidirler.

 

PIC başvuru formunda istenecektir.

 

Son başvuru: 30 Mayıs 2016 , 12.00 (Avrupa saati)

 

Tüm bilgiler buradadır:  https://goo.gl/ah3bkl